Research and Training Assistant


Students learning in the forest

Job Description: Research and Training Assistant (Thai and English Language)

Deadline: 4 July 2022

รายละเอียดงาน: ผู้ช่วยวิจัยและการฝึกอบรม (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

หมดเขตภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2022

The Tea Leaf Center

The Tea Leaf Center Co., Ltd. is a social enterprise research and training consulting firm based in Thailand and working throughout Southeast Asia. The Tea Leaf Center seeks to improve the capacity of locally-led research by helping local organizations improve their research skills, and doing monitoring and evaluation work for regional projects.

The Tea Leaf Center was registered as a company limited in Thailand in 2019. Since its formation, the Tea Leaf Center and its directors have conducted evaluations and other research for international and local NGOs and conducted trainings on writing and research for local organizations working in environmental conservation, land rights, public health, migrant education, human rights and other areas. We have also worked with a local university to support quality academic research in Myanmar.

เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์

บริษัท เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการฝึกอบรม ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ ต้องการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่นำโดยท้องถิ่น ผ่านการช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่นด้านการพัฒนาทักษะการดำเนินงานวิจัยและงานติดตามและประเมินผลสำหรับโครงการระดับภูมิภาค

เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในประเทศไทยเมื่อปี 2019 นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ และผู้อำนวยการองค์กร ได้ดำเนินงานด้านการวิจัยและการประเมินผลให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระหว่างประเทศ และดำเนินการฝึกอบรมด้านการเขียนและการดำเนินงานวิจัยให้กับองค์กรท้องถิ่นที่ทำงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิในที่ดิน สาธารณสุข การศึกษาของแรงงาน สิทธิมนุษยชน ฯลฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงวิชาการที่มีคุณภาพในประเทศพม่าอีกด้วย 

The Position

The Tea Leaf Center is hiring a full-time Research and Training Assistant to lead and support trainings, research, evaluations, assessments, and other similar projects. This includes pre- and post-training assessments, helping facilitate group activities, helping create training materials like PowerPoint presentations and Miro whiteboards, arranging and assisting with research interviews, focus groups and other activities including, when necessary, translating from Thai to English. This position may also support organization of events to support early-career researchers.

This position is ideal for a recent university graduate with an interest in research and community development. The position will offer many opportunities for learning and growth, including learning new research methods skills and training methods. Since the Tea Leaf Center is still in the start-up phase, this position gives the opportunity to contribute to the development of the organization. The position also offers the opportunity to work and learn about many issues in countries throughout Southeast Asia.

The position will involve a one-year contract with a three-month probation period. The position will be based in Chiang Mai.

ตำแหน่งที่รับสมัคร

บริษัท เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ กำลังรับสมัครผู้ช่วยวิจัยและการฝึกอบรมเต็มเวลา เพื่อช่วยเหลืองานด้านการฝึกอบรม การดำเนินงานวิจัย การประเมินผล และแบบประเมิน หรือโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม ช่วยเอื้ออำนวยกิจกรรมกลุ่ม ทำสื่อสำหรับการฝึกอบรม เช่น สื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม PowerPoint และ Miro และจัดเตรียมและช่วยสัมภาษณ์งานวิจัยและการสนทนากลุ่ม รวมถึงการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเมื่อจำเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยและการฝึกอบรมนี้อาจต้องมีส่วนร่วมกับองค์กรเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือนักวิจัยมือใหม่ด้วย

ตำแหน่งงานนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาจบใหม่ในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจด้านการดำเนินงานวิจัยและการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งนี้เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงเรียนรู้ทักษะด้านระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการฝึกอบรมรูปแบบใหม่ เนื่องจาก เดอะ ที ลีฟ เซ็นเตอร์ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ตำแหน่งนี้ยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรร่วมกัน พร้อมทั้งโอกาสในการทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นของประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตำแหน่งนี้จะมีสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและการทดลองงานสามเดือน และจะต้องประจำอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

Responsibilities

 • Assist on research projects, planning and logistics, recruiting and supervising enumerators (when relevant), and contributing to research, analysis and report-writing.
 • Assist on training projects, including planning and logistics, needs assessments, developing curriculum and providing facilitation and/or translation support during the training.
 • Assist in organizing online events to promote locally-led research, including webinars, forums, roundtables and others.
 • Help build and maintain relationships with local and international organizations in Thailand and other countries in Southeast Asia, including occasional travel.
 • Create and post relevant social media content, including summaries of training and research projects.

Qualifications (required)

 • At least a Bachelor’s degree or 3 years’ relevant experience in social science, human rights, development, international relations or other relevant field.
 • Experience working with local or international non-profit organizations.
 • Proficient English (spoken) and fluent Thai (spoken).
 • Commitment to empowering local communities and civil society organizations.
 • Willing to learn new skills and contribute to different areas of the Tea Leaf Center’s work and organizational development.
 • Demonstrated ability to work respectfully and inclusively with people of diverse backgrounds, including ethnic and religious minorities and other marginalized populations.

Qualifications (preferred, one or more)

 • Experience in conducting qualitative and/or quantitative research, including surveys, interviews, focus group discussions and/or participatory research, even at data collection level or for monitoring and evaluation purposes.
 • Proficient in another regional language, including Shan, Karen (Sgaw or Pwo), Burmese or other.
 • Have basic knowledge in photo and/or video editing software.
 • Experience in helping with online trainings, webinars, meetings or other activities.

Compensation

The Research and Training Assistant will receive a monthly salary, plus additional non-payroll benefits after the probation period. 

How to Apply

Send the following application materials to info@thetealeafcenter.org with the subject line “Research Assistant” by  applications will be reviewed when received and a decision may be made before the deadline):

 • CV/resume;
 • Cover letter explaining relevant experience and reasons for applying; and
 • The names and contact information of two references, including (if possible) at least one with direct knowledge of the applicant’s research experience/skills.
,